Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

UBİAT 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi - Metabolik Sendrom Hastalıkları ve Obezite
Sözel Sunum
Özgün Çalışma
(Araştırma Sunumu) Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) ile Obezite İlişkisi
Giriş Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS), toplumda sık görülen bir hastalıktır. Erişkin popülasyonda erkeklerde %4 ve kadınlarda %2 oranında görüldüğü bildirilmiştir (1). Horlama, tanıklı apne ve gündüz uyku hali majör bulgular olup, başta kardiyovasküler sistem olmak üzere hemen tüm sistemler üzerine olumsuz etkileri mevcuttur (2). Hastalığın tanısında altın standart yöntem polisomnografidir. Polisomnografide tüm gece kayıt alınır. Gece boyunca ortaya çıkan toplam apne ve hipopne sayısı, saat olarak uyku süresine bölünerek, apne-hipopne indeksi (AHİ) elde edilir. Semptomu olan hastalarda AHİ ≥5 ise OSAS tanısı konulur. AHİ5 olgular ise basit horlama olarak isimlendirilir (3). Uykunun REM döneminde apne ve hipopnelerin kötüleştiği bildirilmiştir (4). Bazı hastalarda ortalama AHİ5 olduğu halde REM döneminde AHİ ≥5 saptanmaktadır. Mevcut rehberlere göre bu tip olgular basit horlama olarak tanımlanmaktadır (3-4). Ancak bu spesifik tablonun klinik önemi bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, gece boyunca AHİ5 olduğu halde, REM döneminde AHİ ≥5 olan olguların sıklığını belirlemek, bazı klinik ve polisomnografik özelliklerini, basit horlama ve orta-ağır OSAS olguları ile karşılaştırmaktır. Materyal-Metod Hastalar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuvarına, 01 Ocak 2010-01 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuran olguların, polisomnografi raporları retrospektif olarak değerlendirildi. Gece boyunca AHİ5 olduğu halde, REM döneminde AHİ ≥5 olan 63 olgu tespit edildi (Grup I). Yaş açısından benzer özellikte olan basit horlama (Gece boyunca AHİ5 ve REM döneminde AHİ30) (Grup III) olguları çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, sigara alışkanlığı), antropometrik ölçümleri (boy, kilo, beden kitle indeksi- BKİ), OSAS semptomları (horlama, tanıklı apne, gündüz uyku hali), eşlik eden hastalıkları (hipertansiyon, diabet, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği) ve polisomnografi verileri (uyku evreleri, oksijen desaturasyonları, apne-hipopne indeksi) kaydedildi. Çalışma için yerel etik kurul onayı alındı.
2019-02-15 00:00:00
İkinci
Ecem Tüfekçi