Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

MaSCo'19 (Marmara Student Congress 2019)
Poster Sunumu
Özgün Çalışma
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP FAKÜLTESİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Giriş ve Amaç: Hekimlik mesleği insanlık tarihi kadar eski bir geçmiş ve geleneğe sahiptir. İnsanlığın gelişimi ile birlikte bu mesleği seçme nedenleri de değişiklik ve çeşitlilik göstermiştir. Tıp eğitiminin amacı, toplumun sağlık gereksinimlerine cevap verebilecek, yeterli bilgi ve becerilerle donanmış hekimler yetiştirmektir. Bu araştırmadaki amacımız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin tıp fakültesini seçme nedenleri ve bunu etkileyen faktörlerin saptanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olup, örneklemini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere cinsiyet, yaş gibi sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra, tıp tercihleri ve bu tercihteki en önemli etken, mezun olacakları zaman meslekten beklentileri gibi sorular sorulmuştur. 28 soru içeren ankette 4 açık uçlu, 14 evet-hayır, 8 çoktan seçmeli, 2 likert tipi soru bulunmaktadır. İstatistiksel analiz SPSS programı ile yapılmış frekans   dağılımı,   ortalama,   bağımsız   örneklemli   T-testi   ve   Ki-kare   analizleri    yürütülmüştür.  Anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Dağıtılan 220 anketten 175(y,5) dönüt alındı. 175 öğrencinin U,4’ünü (n=97) kadınlar, D,6’sını (n=78) erkekler oluşturmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 19,26’dır(σ=0,90). Katılımcıların H’inin(n=84) çocukluk hayali tıp fakültesini kazanmaktır fakat yakın çevrede doktor bulunmasıyla çocukluk hayali arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0,754). “Üniversite sınavına hazırlanırken tek hedefiniz tıp fakültesini kazanmak mıydı?” sorusuna V,6’sı (n=99) evet yanıtını vermiştir. Cinsiyet ve iyi bir maaş beklentisi arasında anlamlı fark bulunup (p=0,018) erkeklerde bunun etkisi daha yüksek gözlenmiştir. Kadınların 2’si (n=31) dahiliye seçmeyi düşünürken erkeklerde bu oran %,6’dır (n=20). Kadın ve erkeklerde cerrahi sme oranı ise aynıdır (%33). Hem kadın (x̄=4,35 , σ=0,82) hem de erkeklerde (x=̄  4,23 , σ=0,80) tıp fakültesini seçme nedeni olarak insanlara yardım etme isteği en yüksek  puanı  (1-5  arasında)  almıştır. 

Sonuç: Yapılan araştırmalara göre cinsiyet ve iyi bir maaş beklentisi arasında anlamlı ilişki gözlenmiş olup, tıp fakültesi seçme nedenlerinden en etkili faktörün insanlara yardım isteği olduğu saptanmıştır.

2019-05-03 00:00:00
  • tıp fakültesi
  • seçme nedeni
  • beklenti

İkinci
  • GAMZE NİZAM
  • ASLI ZEYNEP CEBE
  • FURKAN ERTUĞRUL
  • TAHA YİĞİT YILMAZ
  • ZEYNEP AKKUZUGİL
  • ENES SİNAR