Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

MaSCo'19 (Marmara Student Congress 2019)
Sözel Sunum
Özgün Çalışma
BİR E-ASM’YE KAYITLI KİŞİLERİN ÖNCELİKLİ SAĞLIK PROBLEMLERİ VE SAĞLIK HİZMETİNE TOPLUM KATILIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Giriş ve Amaç: Kişiye ve topluma yönelik temel sağlık hizmetlerinin entegre biçimde sunabilmesi için toplum yönelimli birinci basamak (TYBB) uygulamaları geliştirilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. Araştırmamızda, fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı Tuzla Eğitim Aile Sağlığı Merkezine (E-ASM) kayıtlı bireyler ve E-ASM bölgesindeki toplumun kanaat önderleriyle (öğretmen, muhtar, eczacı, imam) odak grup görüşmeleri yaparak bölgenin öncelikli sağlıkla ilişkili ihtiyaçlarını tespit etmek, E-ASM’den beklentileri ortaya koymak, sağlık hizmet sunumuna toplum katılımı konusuna yaklaşımlarını öğrenmek hedeflenmektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız niteliksel tipte olup MÜ Tuzla E-ASM’ye kayıtlı 18 yaş ve üstü kişiler arasından amaca yönelik örnekleme yöntemiyle seçilen bireyler odak grup görüşmesine alınmıştır. 6 odak grupta çalışmaya katılmaya onam veren toplam 20 kadın ve 10 erkek yer almıştır. Ayrıca 4 toplum önderi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin ses kaydı alınıp sonrasında transkriptleri çıkarılmıştır. Metinlerin tematik içerik analizi 2 araştırmacı tarafından bağımsız olarak yapılmış, triangulasyon amacıyla 3. araştırmacı (MA) ortaklaşılan temaları gözden geçirmiştir. Çalışmanın odak grup analizleri özette yer almıştır. Derinlemesine görüşmelerin analizine devam edilmektedir.

Bulgular: Katılımcılar kendi toplumları için öncelikli sağlık sorunları arasında akut enfeksiyonlar, Diyabet, hipertansiyon, KOAH/astım, madde bağımlılığını saymışlardır. Kendilerini beslenme bilinci düşük, ekonomik güçlükleri olan ve fazlaca hareket etme isteği olmayan bir toplum olarak nitelendirmişlerdir. Yeşil alanların yetersizliği ve sağlıklı gıdaya ulaşım güçlükleri dile getirilmiştir. Spor ve yürüyüş için sitelerin yalnızca içerisinde olanaklar olduğu belirtilmiştir. E-ASM’den beklentiler uzman hekim olması, geniş tetkik olanakları gibi ikinci basamak hizmet beklentisi ile uyumludur. E-ASM’de kısa sürede ve beklemeksizin hizmet alma talebi her görüşmede dile getirilmiştir. Katılımcılar yaşadıkları toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için E-ASM ile işbirliği yapmaya gönüllü olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda sağlık eğitimlerinin başlatılması önerilmiştir.

Sonuç: Topluma yönelik birinci basamak uygulamaları için motive olduğu tespit edilen katılımcıların görüşleri doğrultusunda öncelikli hedef olarak beslenme, hareketli yaşam ve madde kullanımı gibi konularda toplumsal kurum ve örgütlerle işbirliği içerisinde sağlık eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

2019-05-03 00:00:00
  • asm
  • birinci basamak
  • toplum

Üçüncü
  • MALAK ESSA A ALSULTAN
  • HAVVA NUR ÖZEKİCİ
  • ONUR KARA
  • AYLİN ATASOY
  • MESUT KOLDAŞ