Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

Özet Sistemi 2022

5. trakya bilim şenliği
Sözel Sunum
Özgün Çalışma
ÇOMÜ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) TIP FAKÜLTESİ 1, 2. ,3. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEKİ TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI ÇANAKKALE,2018

ÇOMÜ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) TIP FAKÜLTESİ 1, 2. ,3. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDEKİ

TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM SIKLIĞI

ÇANAKKALE,2018

Caner Günal*,Selinay Arslan*, Eda Yağcı*, Esen Eker**, Demet Güleç Öyekçin* **     (*ÇOMÜ, Tıp Fakültesi, Çanakkale, Türkiye ** ÇOMÜ, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Çanakkale, Türkiye*** ÇOMÜ, Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çanakkale, Türkiye)

Amaç:Bu çalışmada amaç  ÇOMÜ Tıp Fakültesi 1.,2.,3. ve 6. sınıf  öğrencilerindeki tütün ve tütün ürünlerinin kullanım sıklığını saptamaktır.

Yöntem: Bu araştırma kesitsel tipte bir epidemiyolojik araştırmadır.Bu çalışma Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TÜSEB), Türkiye Kanser Enstitüsü’nün 71 fakültesinde yaptığı proje kapsamında gerçekleştirildi.Çalışma 2018 yılının Nisan ve Haziran aylarında yapıldı.Çalışmaya tıp fakültesinde okuyan 1.-3. Ve 6. Sınıf öğrencileri dahil edildi.1.sınıf öğrencilerinin mevcudu 180, 2. Sınıf öğreniclerinin 129, 3.sınıf öğrencilerinin 148 ve 6. Sınıf öğrencilerinin 88 idi.Toplam mevcut 547 idi. Sırasıyla dönemlerden 130, 100, 90 ve 69 olmak üzere 389 kişi çalışmaya katıldı.Katılım oranı q,1 idi.Araştırma ekibini, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan 1 araştırma görevlisi, Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan 1 öğretim görevlisi ve tıp fakültesinden 3.sınıf 1 tane, 2.sınıf 1 tane öğrenci olmak üzere toplam 4 kişi oluşturdu.Araştırma kapsamında  yapılan anket, toplamda 5 tane sosyodemografiksoru, 16 tane de tütün kullanımı ile ilgili davranışlar başlığı altında soru soruldu. Çalışmamızda şu an için halen sigara kullananları değerlendirdik.Ve hangi ürünleri tüketiyorsunuz olarak sigara, nargile ve elektronik sigara başlıklarını değerlendirmeye aldık.Anket formu, TÜSEB, Türkiye Kanser Enstitüsü tarafından hazırlandı.Düzenlenen anketin etik kurul izinleri proje kapsamında proje yürütücüleri tarafından alındı.Anketler araştırmacıların gözetimi altında yapıldı.Araştırmacılar yapılacak anketleri katılımcılara açıkladılar ve gönüllü olan katılımcılar anketi doldurdu.Araştırma kapsamında sosyodemografik bazı özellikler ve tütün kullanımı ile ilgili bazı davranışlar değerlendirildi.Bu makalede, anket kapsamında araştırılan başlıkların verileri sunuldu.Çalışmanın verileri SPSS 20.0 sürümü ile analiz edildi.Verilerin normal dağılıma uygunluk testleri yapıldı.Veri türüne göre analiz yöntemleri seçildi.Ki-kare ve t-test kullanıldı.İstatistiksel anlamlılık derecesi olarak p 0,05 alındı.

Bulgular:ÇOMÜ Tıp Fakültesi dönem 1-3  ve 6 öğrencilerine  yaptığımız çalışmamızda katılımcıların U,5’i kadın, D,5’i ise erkek, sigara tüketim oranı ',1, nargile tüketim oranı ,3 olarak bulundu.Bizim çalışmamızdaki sonuçlara bakıldığında erkeklerin kadınlara göre anlamlı olarak sigara kullanımının daha yüksek olduğu görüldü (p=0,01).Ayrıca yalnız veya arkadaşlarıyla yaşayanların sigara tüketim oranları ailesi veya akrabalarıyla yaşayanlara göre yine anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,02).Kardeşi, yakın arkadaşı, ev arkadaşı ve partneri sigara içenlerin, sigara kullanım oranları yine anlamlı olarak yüksek bulundu (p0,01). Nargile için erkeklerin kadınlara göre anlamlı olarak daha fazla tükettiği saptandı (p=0,02). Ayrıca yakın arkadaşı, ev arkadaşı nargile tüketenlerin de tüketim oranları anlamlı olarak yüksek tespit edildi (p=0,04).

Sonuçlar:Çalışmamıza katılan öğrencilerin ',1’i sigara içmektedir.Sigara içen öğrencilerin 4,5’i sigara içmeye tıp fakültesinde başladığını belirtti.Öğrencilerin i,8 sigara içtikleri süre boyunca en az bir defa sigara bırakma girişiminde bulunduğunu belirtti.Sigara içme nedeni ise 5,0 ile aile ve yakın çevre etkisi olarak belirtildi.

Anahtar Kelimeler:tıp fakültesi,tütün kullanımı, sigara

2019-02-16 22:52:00
Üçüncü
caner günal