Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
MEME LEZYONLARINDA VAKUM BİYOPSİ Mİ? YOKSA TEL LOKALİZASYONU SONRASI CERRAHİ BİYOPSİ Mİ? : TÜRKİYE İÇİN BİR MALİYET-SONUÇ ANALİZİ

MEME LEZYONLARINDA VAKUM BİYOPSİ Mİ? YOKSA TEL LOKALİZASYONU SONRASI CERRAHİ BİYOPSİ Mİ? : TÜRKİYE İÇİN BİR MALİYET-SONUÇ ANALİZİ

Veli Vural¹, Ahmet Faruk Gürbüz², Efe Alimoğlu³, Volkan Doğru¹, Emel Durmaz², Cumhur Arıcı¹

1 Genel Cerrahi AD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

2 Radyoloji AD,Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

3 Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

 

     Meme lezyonlarında radyolojik yöntemler kılavuzluğunda yapılan kalın iğne vakum biyopsinin etkinliğini ve maliyetini tel lokalizasyonu sonrası cerrahi biyopsi maliyeti ile karşılaştırmak

     Retrospektif olarak dizayn edilen çalışmamızda 2011 ve 2014 yılları arasında toplam 99 hastada vakum biyopsiye giden lezyonlar MİAMED ve MEDİRİS programları ve radyoloji arşivinde tutulan hasta dosyalarından çıkartıldı. Solid lezyon, mikrokalsifikasyon, distorsiyon gibi biyopsiye gitme nedenleri, BI-RADS kategorileri, patoloji sonuçları, kullanılan malzemeler, komplikasyonlar, hastaya uygulanan radyolojik yöntemlerin maliyeti Temmuz 2018 SUT fiyat tabloları baz alınarak hesaplandı. Vakum biyopsinin neden olabileceği yetersiz tahmin oranları patoloji sonucu  benign, atipik duktal hiperplazi veya insitu karsinom gelen hastalarda son 10 yıl hasta kayıtları arşivden taranarak elde edildi. Patoloji sonucuna ulaşılamayanlar veya takiplerini bırakan 54 hasta çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca 2014 yılı sonrası hasta verileri SECTRA PACS’dan elde edildi. Eğer tüm hastalar vakum biyopsi yerine tel lokalizasyonlu cerrahi biyopsiye gitmiş olsalardı maliyetlerinin ne olacağı bir senaryo üzerinden komplikasyon oranı da dahil edilerek hesaplandı. Karar ağacı modeli oluşturuldu. Her bir hasta için ortalama maliyet ve total maliyet vakum biyopsi ile cerrahi biyopsi grupları arasında karşılaştırıldı.

     Vakum biyopsi ile atipik duktal hiperplazi tespit edilen bir hasta radyo-patolojik uyumsuzluk nedeniyle cerrahi biyopsiye yönlendirilmiş ve sonuç  invaziv  duktal karsinoma gelmiştir. Vakum biyopsinin bir hastadaki maliyeti yaklaşık 3010 TL iken komplikasyonsuz ve hastane yatış süresi 2 gün olan bir hastada 2029 TL bulunmuştur. Sunumumuzda literatür bilgileri eşliğinde yöntemlerin etkinlikleri de tartışılmaktadır.

    Cerrahi meme biyopsisi ülkemizde daha ucuza mal olmakta ancak hastanın anestezi alması, tümör malign ise tekrar cerrahiye gerek duyulması, hastanede yatış gerektirmesi ve olası komplikasyonları nedeniyle morbiditesi  daha yüksektir. Ülkemizin ekonomik  şartları göz önünde bulundurularak seçilmiş olgularda meme vakum biyopsi  cerrahi biyopsiye etkinlik açısından alternatif bir yöntemdir.

 

 

İletişim Bilgileri

Efe Alimoğlu

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2019-02-16 00:00:00
Üçüncü
Efe Alimoğlu