Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu Değerlendirmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarında Hasta Bina Sendromu Değerlendirmesi Elif Aslan*, Deryanur Çelik* , Prof. Dr. Nihat Sapan** *: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi **: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Alerji Bilim Dalı

 

Dünya Sağlık Örgütü, modern çalışma binalarında yaşayan çalışanların deri, müköz membran irritasyonları ile solunum ve merkezi sinir sistemini ilgilendiren semptomları hasta bina sendromu olarak tanımlamıştır.(WHO, 1983) Hastane kimyasalların kullanıldığı, çalışanların gürültü, havalandırma, ergonomi, stres gibi faktörlerden etkilendiği kurumdur. Kapalı ortam hava kalitesi insan sağlığı için önemlidir. Kapalı ortam hava kalitesine iyi diyebilmek için taşıması gereken bir takım özellikler vardır. Örneğin; sıcaklığın 19-23oC, göreceli nem oranının @-60 olması gerekir(3).

 

Literatürde iç hava kalitesi ile hasta bina sendromu ilişkisinin ortaya koyulduğu çalışmalar bulunmaktadır(4,5,6,7,8). Ülkemizde iç hava kalitesinin bina içinde yaşayanların sağlığına etkilerinin değerlendirildiği çalışmalar bulunmaktadır(9,10,12,13,14). Çalışmalarda iç ortam havasının karbondioksit(CO2), karbon monoksit, kükürtdioksit, nitrojen oksitler, formaldehit, sigara dumanı, radon, asbest, kurşun, uçucu organik bileşikler, çeşitli mikroorganizma ve alerjikler ölçülmüştür.

 

Bu çalışmanın amacı, iç ortam hava kalitesinin erişkinlerde hasta bina sendromu yakınmaları ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Diğer çalışmalardan daha farklı olarak PM2.5 (PARTİKÜL MİKTARI) ve PM10(PARTİKÜL MİKTARI) değerleri de kullanılmıştır.

 

Çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahi, Spor Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölüm çalışanlarında yürütülmektedir. Üç farklı anabilim dalında (Beyin ve Sinir Cerrahi, Spor Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) ve üç farklı mekanda (klinik, bekleme salonu, poliklinik) yapılması planlanmış olan çalışmada bir cerrahi ortam, bir yoğun hasta ve hasta yakını popülasyonunun olduğu ortam, bir de hasta ve hasta yakını sayısının çok fazla olmadığı ortam olarak seçilmiştir. Üç anabilim dalı için toplam 300 kişi olmak üzere çalışan herkese (akademik personel, sağlık personelleri, temizlik personelleri) ulaşılması hedeflenmiştir. Katılmayı kabul edenlere 13 sorudan oluşan ankete Açıkgöz ve ark. (1)’ndan izin alınarak kullanılacaktır (EK 1). Anket çalışanların mesai saatlerini etkilemeyecek şekilde kendileri ile uygulanacak ve ortalama 10 dakika sürecektir. Bu anketi yapma amacımız ise günlerinin birçoğunu hastanenin aynı mekanında geçiren tıp fakültesi çalışanlarının hasta bina sendromundan ne derece etkilendiğini saptamaktır.

 

İç ortam kalitesi için PM2.5, PM10, HCHO, AQ1, nem ve CO2 ölçümleri yapılmıştır (EK 2). Bu ölçümlerde elde edilen değerler WHO(World Health Organization) Regional Office for Europe (2010) WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. World Health Organization. Regional Office for Europe 'ın değerlerine uygun bir şekilde karşılaştırılacaktır. Buna göre 24 saatlik ölçümlerde olması gereken PM2.5 25 μg/m3, PM1050μg/m3, formaldehit0.3μg/m3, AQI50μg/m3, CO21000μg/m3, nem @-60 arasında olmak üzere bir değerlendirme yapılacaktır. Bu ölçümlerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda bulunan CO2 ölçüm cihazı ve Prof. Dr. Nihat Sapan’a ait nem ölçüm cihazı kullanılmıştır.

 

1.AÇIKGÖZ A, BAYKARA B, UYSAL N. 2013. Bir üniversitedeki adölasan ve erişkinlerde hasta bina sendromu belirtilerinin CO2 ile ilişkisinin incelenmesi. Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi 2, 21-27. 2. Yabana Kiremit B. 2018. Hasta bina sendromu sağlık çalışanları üzerine etkileri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 11, sayı 1, Haziran, ss 709-722 3. ÇOBANOĞLU N, Kiper N. (2006). Bina içi solunan havada tehlikeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Sayı: 49: 71-75. 4.Godwin, C., Batterman, S., 2007. Indoor air quality in Michigan schools. Indoor Air 17, 109–121.

5.Hansen, A. M., Meyer, H. W., Gyntelberg, F., 2008. Building–related symptoms and stress indicators. Indoor Air 18, 440–446. 6.Heudorf, U., Neitzert, V., Spark, J., 2009. Particulate matter and carbon dioxide in classrooms – the impact of cleaning and ventilation. International Journal of Hygiene and Environmental Health 212, 45–55. 7.Zhang, X., Zhao, Z., Nordquist, T., Norback, D., 2011. The prevalence and incidence of sick building syndrome in Chinese pupils in relation to the school environment: a two–year follow–up study. Indoor Air 21, 462–471. 8.Norback, D., Nordstrom, K., 2008. Sick–building syndrome in relation to air Exchange rate, CO2, room temperature and relative air humidity in university computer classrooms: an experimental study. International Archives of Occupational and Environmental Health 82, 21–30 9.Keskin, Y., Özyaral, O., Başkaya, R., Aslan, H., Hayran, O., 2005a. Bir lise binası kapalı alan atmosferine ait mikrobiyolojik içeriğin hasta bina sendromu açısından öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Astım Allerji Immünoloji Dergisi 3, 116–130. 10.Keskin, Y., Özyaral, O., Başkaya, R., Lüleci, E.N., Avcı, S., Susur Acar, M., 2005b. Bir kamu binası iç alan atmosferinin mikrobiyolojik kalitesi ve iş ortamı algısının hasta bina sendromu açısından sorgulanması. Astım Allerji İmmünoloji Dergisi 3, 56–67. 11.Sofuoglu, A., Kiymet, N., Kavcar, P., Sofuoglu, S.C., 2010. Polycyclic and nitro musks in indoor air: a primary school classroom and a women's sport center. Indoor Air 20, 515–522. 12.Gül, H., 2011. Sick Building Syndrome in Public Buildings and Workplaces, Springer, USA, 89– 104. 13.Gül, H., Gaga, E.O., Döğeroğlu, T., Özden, Ö., Ayvaz, Ö., Özel, S., Güngör, G., 2011. Respiratory health symptoms among students exposed to different levels of air pollution in a Turkish city. International Journal of Environmental Research Public Health 8, 1110–1125. 14.Sofuoglu, S.C., Sofuoglu, A., 2011. İlköğretim okullarında bina–içi çevresel kalite: İzmir çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi. X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13–16 Nisan 2011, İzmir, 1751–1766. 15. World Health Organization. Regional Office for Europe. (2010). WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. World Health Organization. Regional Office for Europe.

 

2019-05-03 00:00:00
Birinci
Deryanur Çelik, Elif Alsan