Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
Rat Overindeki Deneysel Torsiyonel İskemi / Reperfüzyon Hasarına Amniomax Etkisi

Rat Overindeki Deneysel Torsiyonel İskemi / Reperfüzyon Hasarına

Amniomax Etkisi

 

Şule Öztürk 1, Ali Çay2 , Eray Metin Güler3, Abdürrahim Koçyiğit4

1Bezmialem Vakıf University, School of Medicine, Istanbul, Turkey.

2 Bezmialem Vakıf University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey.

3,4 Bezmialem Vakıf University, School of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Istanbul, Turkey.

GİRİŞ / AMAÇ

Over torsiyonu (OT) pediatrik yaş aralığındaki akut abdominal ağrının nadir fakat ciddi bir sebebidir. Uzamış over iskemisine bağlı oluşabilen folikül kaybı,  infertilite ve ovaryen yetmezliğe yol açabildiği için over torsiyonunun acil tanı/tedavisi son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, amniomax tedavisinin rat overlerinde deneysel olarak oluşturulan OT/ iskemi / reperfüzyon (I/R) hasarına karşı koruyucu etkinliğini değerlendirmektir. Over fonksiyonunu detorsiyon sonrası oluşan I/R hasarından koruyacak bir ajan tanımlanmamıştır.  Overyen nekroza bağlı foliküler aktivitede azalma ve infertilitenin uzun dönem sosyo-ekonomik sonuçları göz önüne alındığında bu alanda yapılan çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Amniotik sıvı; mezenkimal hücreler ve kondrositler üzerine etkili büyüme faktörleri açısından oldukça zengin bir ortamdır. Ayrıca hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesinde rol alan hyalüronik asit, kondrotin sülfat ve keratan sülfat içermektedir. Etkinliğine bakmış olduğumuz Gibco® AmnioMAX™ - II Complete Medium, sitogenetik çalışmalar ve in vitro diagnostik prosedürler için tasarlanmış, insan amniyotik sıvı hücrelerinin kısa süreli kültürünü içeren ticari formdur.  

YÖNTEM

40 erişkin dişi Wistar albino rat (300gr.) randomize olarak her biri 10 hayvan içeren dört gruba ayrıldı: Sham, I / R, I / R + İntraparankimal Amniomax, I/R + Topikal Amniomax. Sham grubu; torsiyon / detorsiyon yapılmadı. Sağ overler ve vena kava inferiordan kan örnekleri (0.1cc) alındı. I/R grubu; sağ over saat yönünde 720° döndürüldü ve abdominal duvara sabitlendi. 4 saatlik iskeminin ardından reperfüzyon yapıldı ve kapatıldı. 4 hafta sonra sağ overler ve  vena kava inferiordan kan örnekleri alındı. I/R + intraparenkimal amniomax grubu; sağ over saat yönünde 720° döndürüldü ve abdominal duvara sabitlendi. 4 saatlik iskeminin ardından reperfüzyon yapıldı, intraparankimal amniomax (0.3cc) verildi ve kapatıldı. 4 hafta sonra sağ overler ve vena kava inferiordan kan örnekleri alındı. I/R + top,kal amniomax grubu; sağ over saat yönünde 720° döndürüldü ve abdominal duvara sabitlendi. -4 saatlik iskeminin ardından reperfüzyon yapıldı, amniomax (0.5cc) topikal olarak spongostan aracılığıyla verildi ve kapatıldı. 4 hafta sonra sağ overler ve vena kava inferiordan kan örnekleri alındı.
SONUÇLAR

 

Çalışmaya alınan  ratların doku ve kan örneklerinde; Total Antioksidan Kapasite (TAS), Total Oksidan Kapasite (TOS), Oksidatif Stres İndeksi (OSİ), IL1B, IL6, Tümör Nekroz Faktör (TNFα) değerlerine bakılmıştır. Hem oksidatif stres hem enflamasyon markerları açısından yapılan değerlendirmede amniomax tedavisi uygulanan tüm gruplarda anlamlı bir fark bulunmakla beraber topikal (hepsi için p0,001) uygulanan amniomax tedavisi intraparankimal (TOS için p0,001, TAS, OSİ, IL1B, IL6 ve TNFα için p0,005) uygulanan amniomax tedavisinden daha etkin bulunmuştur.

 

ÖZET / ÇIKARIMLAR

Bu çalışmanın sonuçları adjuvan amniomax uygulamasının overdeki iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Topikal uygulanan amniomax intraparankimal uygulanandan daha etkin görülmüştür. Amniomaxın hem diğer parametreler hem de başka organ hasarlarındaki ve yara iyileşmesi üzerindeki etkileri araştırılmalıdır. Sonuçlarımız ileri deneysel ve klinik çalışmalar ile doğrulanmalıdır.

Anahtar  Over, Over Torsiyonu, İskemi-Reperfüzyon Hasarı, Amniyon Sıvısı Amniomax2019-05-03 00:00:00
İkinci
Şule Öztürk