Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT BAKTERİYAL MENENJİT HASTASINA YAKLAŞIM
Menenjit, beyni çevreleyen meningeal zarların ve spinal kordun, bakteri, virus veya mantarlar gibi pek çok mikroorganizma sebebiyle meydana gelen enflamasyonudur. Akut ve kronik olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Akut menenjitlerin en sık nedeni virüsler olmakla birlikte bakteriyal menenjitler çok daha ciddi sorunlara neden olmaktadır. Sizlere bahsedeceğim olguda ise hastamız olan 15 aylık erkek çocuğun daha önceden bilinen herhagi bir sağlık sorunu yoktu. Acil servise getirilmeden bir gün önce öksürük şikayeti başlamış. Acil servise getirileceği günün sabahı ateşi çıkmış, oral alımı azalmış ve hasta çocukta letarji ve tepkisizlik gelişmiş. Ayrıca annesi çocuğun cildinde döküntüler fark etmiş. Bu döküntüler gün boyunca hastanın gövdesine, kollarına ve bacaklarına yayılmış. Yapılan muayenede vücut sıcaklığı: 39.5 oC, nabız: 180 atım/dakika, solunum sayısı: 50/dk, kan basıncı: 70/40 mmHg, SO2 oda havasında 0 ölçüldü. Kilosu yerinde olan çocuğun belirgin bir letarjik hali vardı. Ayrıca vücudunun her yerinde purpurik döküntüler mevcuttu. Mukosaları kuru, orta derecede solunum sıkıntısı çeken hastanın yapılan akciğer muayenesinde her iki AC’in solunuma eşit katıldığı saptandı. Solunum sesleri normaldi. Kalp atımları ritmik, herhangi bir ek ses ya da üfürüm duyulmadı. Batın serbest ve organomegalisi yoktu. Bahsettiğimiz vakadaki erkek çocuğun karakteristik purpurik döküntü ile birlikte taşikardi, taşipne, hipotansiyon, uyuşukluk ve toksik görünümünden dolayı meningokoksik menenjit kaynaklı septik şok geçirdiğinden şüphelendik. Kan kültürü ve lomber ponksiyon tanı koymak için önemli olsa da, antibiyotikler geciktirilmemelidir. N. meningitidis penisiline karşı hassas olmasına rağmen, seftriakson, tanı kesin olmadığı durumlarda uygun başlangıç tedavisidir, çünkü dirençli streptokok hastalığını da kapsar. Menenjitin geniş tedavisi için asiklovir ve vankomisin düşünülebilir, ancak meningokok için etkili değildir. Bu nedenle hastaya iki adet damar yolu açıldı, hızla sıvı resüsitasyonuna ve intravenöz seftriakson tedavisi kültüre bakılmaksızın başlandı. Sonuç olarak neisseria meningitidis, sağlıklı çocuklarda hızla ilerleyici septik şok ve menenjite neden olma kapasitesi nedeniyle en korkulan bakteri patojenlerinden biridir. Uygun antimikrobiyallerin başlanabilecek en erken zamanda başlanması akut bakteriyal menenjit için mortalite ve morbiditeyi ciddi oranda düşürdüğü yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Üçüncü kuşak sefalosporinler ve ampisilin birçok yaş grubu için önemli ilaçlar arasındadır.Bu nedenle çocukluk çağında ciddi ve atlanmaması gereken bir rahatsızlık olan akut bakteriyal menenjiti her doktorun bilmesi ve en azından olay anında gerekli müdahaleyi yapabiliyor olması gerekmektedir. Bu sunumdaki amacım anlatacağım olguyla çocukluk çağı menejitlerine dikkat çekmek, tanının atlanmamasını sağlamak ve tedavinin öğrenilmesidir.
2019-04-26 00:00:00
  • Akut bakteriyal menenjit
  • çocukluk çağı enfeksiyonları

Üçüncü
Ayşe Nilgün KARA