Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Hastaların Hekim Kıyafetine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

  Amaç : Hasta hekim ilişkisinde önemli faktörler hekimin bilgi, tutum ve davranışları olmakla beraber hekimlerin giyiminin hasta ve hekim arasında kurulacak olan güven ilişkisinde önemli olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda hekimlerin dış görünüşü ve bunun hasta-hekim ilişkisi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Metod: Çalışmamız tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmada kullandığımız veriler, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine herhangi bir sebeple başvuran hastalara hazırladığımız 22 soruluk anketi gönüllü olarak doldurmayı kabul eden hastalara doldurtarak elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda gönüllü olarak anketi tamamlayan 300 kişinin verisi kullanılmıştır. katılımcıların yaş ortalaması 39,30±14,44 (18-80) olarak tespit edilmiş olup, 158 (S,7)’i erkek, 197 (h,2)’si kadındı. Çalışmada kullanılan anketteki bir soruda görsel olarak hekim kıyafetleri gösterilerek “Hekiminizi aşağıdaki kıyafetlerden hangisi ile görmek istersiniz?” sorusu sorulduğunda katılımcıların cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek ve aylık gelir durumu ile bu soruya verilen yanıtların oran dağılımları arasında anlamlı düzeyde bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sağlık durumunun sorgulandığı sorularla bireylerin “Hekiminizi aşağıdaki kıyafetlerden hangisi ile görmek istersiniz?” sorusu arasındaki ilişki incelendiğinde; sürekli ilaç kullanmasını gerektiren bir hastalığın var olma durumuna göre “Hekiminizi aşağıdaki kıyafetlerden hangisi ile görmek istersiniz?” sorusuna verilen yanıtların oran dağılımları arasında anlamlı düzeyde bir fark tespit edildi (p=0,034). Buna göre sürekli ilaç kullanmasını gerektiren bir hastalığı olmayan ve hekim kıyafeti olarak imaj 3 ü tercih eden bireylerin oranı (,3) sürekli ilaç kullanmasını gerektiren bir hastalığı olan ve aynı hekim kıyafetini tercih eden bireylerin oranından (%8) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür (p0,05). Katılımcıların sağlık kuruluşuna başvurma sıklığına göre “Hekiminizi aşağıdaki kıyafetlerden hangisi ile görmek istersiniz?” sorusuna verilen yanıtların oran dağılımları arasında anlamlı düzeyde bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmamızda ayrıca hekim kıyafetinin kişide yarattığı duygudurumu tespit etme amaçlı soru da sorulmuştur. Buna göre Hekim kıyafeti olarak imaj 3’ü tercih eden ve doktor beyaz önlük giymeli cevabını veren bireylerin oranı (q,4), hekim kıyafeti olarak imaj 2’yi tercih eden ve doktor beyaz önlük giymeli cevabını veren bireylerin oranından (1,3) anlamlı düzeyde daha yüksek tespit edilmiştir. (her biri için p0,05).

Sonuç: Günümüzde tercih edilen hasta merkezli sağlık modelinde hasta-hekim ilişkisinde güvenin bir simgesi olan hekim kıyafeti tahmin ettiğimizden de önemli olabilmektedir. Hastaların içinde bulunduğu sağlık durumu ve beklentilerine göre değişebilmekle birlikte “Beyaz önlük” halen tıbbın bir simgesi olarak, profesyonelliği ve temizliği çağrıştıran bir kıyafettir.

2019-04-05 00:00:00
  • Beyaz Önlük
  • Hekimin Dış Görünüşü
  • Tutum
  • Hasta Görüşü

İkinci
Okan Görkem, Burak Demircioğlu, Okay Varol, Mehmet Göktuğ Günel, Gözde Eminoğlu, Ahmet Selim Avşar, Yavuzhan Tepebaşı, Eyyüb Gürbüz, Mücahit Ergir, Zerrin Gamsızkan, Şengül Cangür