Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
ORTOGNATİK CERRAHİDE YAPILAN ETKİ VE BEKLENEN TEPKİ

ORTOGNATİK CERRAHİDE YAPILAN ETKİ VE BEKLENEN TEPKİ

Melik Kağan AKTAŞ1 , Cengiz ESER2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV

2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

AMAÇ:

Ortognatik cerrahi uygulanan hastaların çoğunluğu sonuçlardan memnun olsa da estetik görünüm, çiğneme ve konuşma fonksiyonları açısından tam bir iyilik halinde olamayabilmektedirler. Tedaviler, ideal değerler üzerinden hesaplanarak yapıldığı halde hastaların tedavi sonrası memnuniyeti çeşitlilik göstermektedir ve cerrahi sonuçları tam olarak tahmin edilememektedir. Amacımız hastaların tedavi sonu memnuniyetlerini arttırmak için plastik cerrahi tarafından yapılan sert doku değişimlerinin yumuşak doku üzerine etkisini hesaplama ve yaptığımız milimetrik değişimlerin oluşturabileceği etkilerin tahmin edilebilirliğini belirlemek adına korelasyon değerlendirmesi yapmaktır.

MATERYAL VE METOD:

Çalışma, Helsinki protokolüne uygun olarak hazırlandı ve gerekli etik kurul izinleri Çukurova Üniversitesi Tıp etiği kurulundan alındı.

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim dalında tedavi görmüş maloklüzyonu olan 1239 hastanın dosyası tarandı ve bu hastalardan 78 tanesine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim dalı tarafından ortognatik cerrahi uygulandığı belirlendi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 29 u erkek ve 49 u kadın olup yaş ortalamaları 19,6 idi. Hastaların 14 ünde Lefort 1 osteotomisi, 14 ünde bilateral sagital split ramus osteotomisi ve 50 sinde her iki operasyonun birlikte yapıldığı görüldü. Hastaların preoperatif ve postoperatif ortodontik ölçüm değerlerinin [DolphinImaging 10.5, Chatsworth, Calif.,USA] farkları alınarak maksillar pozisyon değişiklikleri(MxD) (A noktasından Nasion perpendiculare'ye), mandibular pozisyon değişiklikleri(MnD) (Pogonion'dan Nasion perpendiculare'ye), üst dudak pozisyonu değişiklikleri(UpD) ve alt dudak pozisyonu değişiklikleri (ApD) Ricketts estetik hattına göre hesaplandı.

BULGU:

Pozitif korelasyon aynı yönde hareket, negatif korelasyon ters yönde hareket olarak kabul edilmiştir. Buna göre:

Maksillar pozisyonda yapılan değişikliğin mandibula pozisyonunu da etkileyip değiştirdiği ve bu iki değişilik arasında anlamlı pozitif korelasyon olduğu bulundu.(r=0,551 p0.001)

Maksillar pozisyonda yapılan değişiklik ile bu etki sonucu oluşan üst dudak pozisyonu değişimi arasında zayıf pozitif korelasyon bulundu.(r=0,277 p=0,014)

Mandibular pozisyonda yapılan değişiklik ile bu etki sonucu oluşan alt dudak pozisyonu değişimi arasında zayıf negatif korelasyon bulundu.(r=-0,234 p=0,039)

Ameliyatlar sonucu oluşan üst dudak ve alt dudak pozisyonu değişimlerinin arasında pozitif korelasyon bulundu.(r=0,663 p0,001)

SONUÇ:

Kas, damar veya sinir gibi kemik dışı yapılar ortognatik cerrahi sonucunu etkileyip yumuşak doku pozisyonlarını değiştirebilmektedir. Çalışmamızda farklı ölçüm parametreleri kullanılmasına rağmen literatürde belirtildiği gibi, ortognatik cerrahi ile oluşturulan sert doku değişimlerinin yumuşak doku üzerindeki etkisinin sabit olamayacağı belirlenmiştir. Bu nedenle ameliyat öncesi, hastalara ameliyat sonrasındaki yüz değişiminin kesin olarak belirlenemeyeceği belirtilmelidir.

2019-04-12 00:00:00
ORTOGNATİK CERRAHİDE YAPILAN ETKİ VE BEKLENEN TEPKİ
Üçüncü
Melik Kağan AKTAŞ