Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERİNİN SOSYAL BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Giriş ve Amaç: Sosyal zeka insanlar arası ilişkilerde mantıklı hareket etme, empati kurma ve insanları anlama, yönetme

yeteneğidir. Sosyal beceriler sosyal zekaya bağlıdır ve Jean PIAGET’E göre sosyal zeka düzeyi de kalıtım yolu ile geçmemekte

sosyal ortamda gelişebilmektedir. Akademik başarı ise tek yönlü ele alınmamaktadır. Bu bağlamdan yola çıkarak Marmara

Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) dönem 1 öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin sosyal becerileri ve

akademik başarıları,,üzerine,,etkisini,,değerlendirmek,,hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: MÜTF 2018-2019 yılı dönem 1 öğrencilerine 14 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu ve 1 tane 21’li Likert olmak

üzere 37 soruluk anket uygulanmıştır. Likert testi sosyal becerilerin ele alındığı MESI metodolojisine göre manipülasyon(F1),

empati(F2) ve sosyal irritabilite(F3) olmak üzere 3 kategoride değerlendirilmiştir. Likert testi grup dışı 5 kişi üzerinde çift

yönlü çeviri tekniği kullanılarak doğrulanmıştır. Verilerin SPSS 23.0 programı kullanılarak sıklık ve çapraz tabloları incelenmiş,

Chi-Square ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. p0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: 200 kişiden 170 () dönüt alınmıştır. Katılımcıların Q,2’si kadın H,8’i erkektir. Veriler incelendiğinde kitap

okuma, müzik etkinliklerine katılma, enstrüman çalma, sahne sanatlarına katılma, sosyal medya kullanma sıklıkları ile sosyal

beceriler (F1,F2,F3) ve akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir (p>0,05). Sahne sanatlarına katılma

sıklığı ile F1 arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenme durumunun

ortalama sosyal beceri puanına yüzdelik dağılımında farklılıklar gözlemlenmiştir. ................................................................

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet çeşitlerinin büyük bir bölümüyle sosyal beceri,

akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamış olup; ilişkinin farklı faaliyet başlıkları altında farklı bakış açıl arıyla

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

2019-05-03 00:00:00
 • sosyal
 • kültürel
 • sanatsal faaliyet
 • sosyal beceri
 • akademik başarı

Birinci
 • ESRA UZYARDOĞAN
 • BERKAY ÇARŞANBALI
 • OKTAY ÜSTÜN
 • MELİKE YILDIRIM
 • AYBİKE YILMAZ
 • MUSTAFA CAN YILMAZ