Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK OPERASYON GEÇİRİLMESİNE KARŞI BAKIŞ AÇISI

Giriş ve Amaç: Estetik cerrahi, vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerdir. Yıllar içerisinde değişen güzellik algısı ve trendleriyle birlikte popüler estetik operasyonlar ve bu operasyonların yaptırılma sıklıkları değişmiştir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencileri üzerinde yaptığımız anketlerde amacımız, çağımızda etkisi çok artmış olan sosyal medya ile güzellik algısı arasındaki ilişkiyi inceleyerek sosyal medyanın estetik operasyonlar üzerindeki dolaylı etkisini tespit etmektir.

Gereç-yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine güzellik algısı, sosyal medya ve estetik operasyonlarla ilgili sorular içeren 19 soruluk bir anket uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilerek sıklık tabloları ve çapraz tabloları incelenmiş, karşılaştırmalı analizlerle Ki Kare, Fisher Kesin Olasılık Testi ve Somers’D testleri uygulanmıştır. p0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Dağıtılan 172 anketten 128 (t,41) dönüt alındı. Katılımcılarımızın 9,06’sı (n=50) erkek,`,94’ü (n=78) kadındır. Anketimiz 3 adet demografik, 2 adet çoktan seçmeli, 5 adet iki seçenekli, 9 adet Likert tipi (5 seçenekli) sorudan oluşmaktadır. Cinsiyet ile sosyal medyada güzellik trendleriyle karşılaşma sıklığı ve kişinin kendinde beğenmediği fiziksel özellik olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p0,05) . Kullanılan sosyal medya platform sayısı ile kişilerin sosyal medyada gördüğü insanlarla kendini kıyaslaması arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p0,05) . Ayrıca sosyal medyada gördüğü insanların kendini kıyaslama ile gelecekte estetik yaptırma planı arasında da anlamlı bir ilişki vardır (p0,05) . Katılımcılarımızın ,1‘i sosyal medyanın çeşitli güzellik algılarını empoze ettiğini ve ’i bu güzellik algısının estetik yaptırılmasında etkili olduğunu düşünmektedir.

Sonuç: Kullanılan sosyal medya platform sayısı arttıkça katılımcılarımızın kendini sosyal medyada gördüğü insanlarla daha fazla kıyaslaması, sosyal medyanın bir güzellik algısı oluşturduğu hipotezimizi destekledi. Ayrıca kendini sosyal medyada gördüğü insanlarla daha fazla kıyaslayan katılımcılarımızın estetik yaptırma planının olması ise sosyal medyanın olşturduğu bu güzellik algısının insanları estetik yaptırmaya yönlendirdiği hakkındaki hipotezimizi doğruladı.

2019-05-03 00:00:00
  • estetik
  • operasyon
  • güzellik algısı
  • sosyal medya

Üçüncü
  • FETHİYE ŞEN
  • RESUL GÜNEŞ
  • MELİKE SILA AKAN
  • SENA NUR YÜZGEÇ
  • ORHAN CEBECİ
  • NURSEVİNÇ GEZER