Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
KOLAY UYGULANABİLİR OFİS-İÇİ EGZERSİZLERİN, OFİS YAŞAMINA BAĞLI GELİŞEN KAS-İSKELET SİSTEMİ YAKINMALARINA ETKİSİ

Giriş ve Amaç: İşe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları (İKİH), çalışma ortamında tekrarlı fiziksel hareketlere maruz kalma sonucu kas, sinir, tendon, eklem, kıkırdak, diğer yumuşak dokular ve spinal disklerin hasarı veya hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada özel bir şirkette masa başı çalışanların uzun süre oturmaya bağlı oluşan kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının saptanması ve gruba özel hazırlanmış süreli, planlı bir egzersiz uygulamasının bu rahatsızlıklara etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Gereç ve Yöntem: Araştırma bir müdahale araştırmasıdır. Üniversitemizin Etik Kurulundan onay alınmıştır. Cornell Kas- İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği, soru formuyla ve boy-ağırlık ölçümüyle toplanan verilerden, en sık rahatsızlanan bölgeler saptanmış, Fizik Tedavi uzmanı rehberliğinde “özel masaüstü egzersiz uygulaması” geliştirilmiş ve aynı işyerinde saat başı uygulanması önerilmiş, dört haftanın ardından Cornell Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği ve ikinci soru formuyla tekrar veri toplanmıştır. SPSS11.0’da Wilcoxon testi yapılmış, istatiksel anlamlılık düzeyi olarak p0.05 kabul edilmiştir.

Bulgular: Birincil veriler Bimser Çözüm Yazılım Tic.A.Ş.’nin 103 çalışanından (v) toplanmıştır. Katılımcıların t’ü erkektir, ortalama yaşları 30.2±4,9 (min:22, max:49) yıldır. İş yerinde çalışma süresi ortalama 5,9±4,9 (min:1, maks:20) yıldır. Vücut kütle indeksi ortalaması 26,2 ± 4,3 (min:16,9, maks:42,6) bulunmuştur. Uygulama sonrası yapılan ankette 103 çalışanın 40’ından veri toplanabilmiştir (9). Uygulama öncesi en çok rahatsızlık belirtilen bölgeler boyun (B), sırt ( ) ve omuz () olarak bulunmuştur. Uygulama sonrası üstkol, önkol, sırt ve bel rahatsızlıklarının ağrı puanlarındaki azalma anlamlı bulunmuş (p0,05), diğer vücut bölgelerinde anlamlı bir değişiklik kaydedilememiştir,,(p>0,05).

Sonuç: Bilgisayar kullanırken fiziksel rahatsızlık hissedilmesi, işyeri düzeninde ergonomik problemlerinin varlığını göstermiştir. Böylece ergonomik düzenleme ve eğitim ile iş ortamlarında kişilerin rahatsızlık hissinin azaltılması gerektiği vurgulanmıştır. Anketteki bulgularla, hazırlanan ‘masaüstü egzersiz uygulamasının’ ağrıları azaltmada etkili olduğu gösterilmiş ve özellikle üstkol, önkol, sırt ve bel ağrıları üzerinde anlamlı derecede etkisi olduğu görülmüştür. Programın etkilerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi için daha büyük populasyonda yapılacak daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

2019-05-03 00:00:00
  • KİS
  • ergonomi
  • egzersiz

Birinci
  • AYLİZ AKSOY
  • ECE ELİF HEKİMOĞLU
  • AHMET ŞANLI
  • FATMA GONCA KAYNAR
  • ECRİN ÇINAR