Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
MALTEPE İLÇESİNDEKİ ECZACILARIN VE ECZACI TEKNİSYENLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Giriş: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), önlenebilir nedenleri, ciddi komplikasyonları olan hastalıklardır. En sık başvurulan sağlık çalışanları olan eczacı ve eczane teknisyenleri toplum sağlığında belirleyici, eğitici ve yönlendirici rol oynamaktadır. Bu nedenle CYBH hakkında bilgili olmaları önemlidir.

Amaç: Araştırmada, eczacıların ve teknisyenlerin bilgi düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Araştırma anketi; demografik, genel bilgi ve bilgi ve tutum testi olmak üzere toplam 51 soruluk 3 bölümden oluşmaktadır. Bilgi ve tutum testinin iç geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır (Cronbach α= 0,864). Örneklem büyüklüğü

güven düzeyinde, güçte gruplar arası farkın 0 olacağı varsayılarak 98 kişi olarak saptanmıştır. Maltepe’deki eczanelerden basit rastgele örneklemeyle seçilen 49 eczaneye gidilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden etik kurul onayı, katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. İstatistiksel analizlerde Ki-kare, Mann- Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p0,05 olarak alınmıştır.

 

Bulgular: Örneklemin ’sine (45 eczacı, 45 eczane teknisyeni) ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 40,78±13,69 ‘dur ve W,8’i kadındır. Eczacıların d,4’ü teknisyenlerinse @’ı CYBH’li bireyle karşılaşmıştır. (p=0,02). Eczacıların toplam doğru cevap skoru medyan değeri 28 (minimum 5, maksimum 31), teknisyenlerden 21 (minimum 20, maksimum 33) anlamlı olarak yüksektir. (p=0,0001) “HIV/AIDS hastalığına enfekte kişiye dokunarak yakalanılabilir” ifadesine eczacıların ,3’ü, teknisyenlerin f,7’si olumsuz cevap vermiştir (p=0,003).

 

Sonuç ve Tartışma: Sonuç olarak eczacılar, teknisyenlere göre CYBH hakkındaki daha fazla bilgi sahibi olmakla birlikte doğru yanıt skorlarına bakıldığında her iki grubun da eğitim ihtiyacı olduğu görülmüştür.

2019-05-03 00:00:00
  • eczacı
  • cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  • eczane teknisyenleri

İkinci
  • TAHA HAKAN AKBULUT
  • ELİF KARAŞAHİN
  • YAKUP GÖZDERESİ
  • LEVENT ATASOY
  • TAHA AKBULUT