Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
KUZEY KIBRIS GAZİMAĞUSA’DA YAŞAYAN KADINLAR ARASINDA MEME KANSERİ KONUSUNDA BİLGİ, FARKINDALIK VE DAVRANIŞ KESİTSEL BİR ÇALIŞMASI

Giriş ve Amaç: Meme kanseri, Dünya ve Kuzey Kıbrıs'taki kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserine ait yeni vakalar artmasına rağmen, 1980'lerden bu yana bilimsel gelişmeler ve erken teşhis programları ile hayatta kalma oranı da artmaktadır. Ancak, Kuzey Kıbrıs'ta sistematik bir program bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ilk kez olarak farklı yaş ve eğitim düzeylerinde olan Gazimağusa'daki kadınlarda meme kanserine ilişkin bilgi, farkındalık ve davranışları belirlemek ve meme kanseri bilincini artırmak.amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 415 Türkçe konuşan, 18 yaşından büyük, meme kanseri öyküsü olmayan Gazimağusa’daki randomize sokak ve evlerden seçilmiş kadınlar dahil edilmiştir. Ölçek olarak kullanılan anket Ayşe N. Özaydın vd.’nin valide edilmiş anketinden modifiye edilmiş ve 128 soru içermektedir. Hipotez testleri için Ki-kare testi kullanılmıştır (p0.05). Doğu Akdeniz Üniversitesi Araştırma.ve.Yayın.Etiği.Kurulundan.gerekli.tüm.etik.izinler.alınmıştır.

Bulgular: Yanıt oranı % 80.2 olarak hesaplanmış ve ortalama yaş 40.8 SD ± 15.8 toplam 333 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların % 59'u meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu düşünmektedir. Tüm yaş gruplarındaki katılımcıların ’ünden fazlası meme kanseri hakkında herhangi bir şey duymuş ve 18-29 yaş grubu % 91 ile ilk sıradadır (p> 0.05). Lise ve daha üstü eğitim görmüş kadınlar, liseden daha düşük eğitimli kadınlar sırasıyla , s.1’i meme kanseri hakkında herhangi birşey duymuştur (p 0.001). Katılımcıların neredeyse tamamı meme kanserinin erken tanı ile tedavi edilebileceğini düşünmekte ve tüm eğitim seviyelerinde meme kanserinin ölümle sonuçlandığına katılmamaktadır.(p0.05).

Sonuç: Bu çalışma ile Gazimağusa'da yaşayan kadınların çoğunun meme kanseri hakkında bir fikri olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bilgi verici daha fazla araştırmaların yapılması ile kadınların davranış ve farkındalığı.arttırılabilir.

2019-05-03 00:00:00
  • meme kanseri
  • farkındalık
  • bilgi

Üçüncü
  • SALİH ÇANLAR
  • RİFAT İNCİ
  • KAĞAN ALİ KOLSARICI
  • DİLARA POLAT
  • EKİN YANKI SAYGILI
  • EMRE TURGAL