Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ ARTAN YÜKÜ : TEK MERKEZLİ ARAŞTIRMA

Giriş ve Amaç: Non-alkolik yağlı karaciğerden(NAYK) ve non-alkolik steatohepatit (NASH)’den oluşan on-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), Türkiye’deki H,3’lük prevalansı düşünüldüğünde büyüyen epidemidir. Karaciğer fibrozuna ve NASH’e sahip hastaların ileri karaciğer hastalığına gitmesi daha olasıdır. Bu tek merkezli araştırmada, 4 yıllık bir süre zarfında kayıt altına alınan biyopsi kanıtlı NAYKH’lı Türk hasta grubunun klinik ve histolojik özelliklerini tanımlamaya çalıştık.

 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ; prospektif toplanmış 468 hasta verisinin retrospektif analizidir (224 erkek, 244 kadın ; ortalama yaş : 46,25±0,62). Kohortumuz ; kliniğimizde 2009-2010 ve 2017-2018 arasında izlenen biyopsi kanıtlı NAYKH hastalarından oluşmaktır. Biyopsilerin histolojik sınıflandırılması SAF (FLIP algoritması) ve NAS skorlama sistemlerine göre yapıldı.

 

Bulgular: SAF skoruna göre, hastaların ,4’ünde, biyopsi kanıtlı NASH varken %9,6’sında NAFL vardır. Anlamlı fibroz (≥F2), ileri fibroz (≥F3) ve siroz (F=4) prevalansları sırasıyla ; 4,9, ,4 ve %3,8’dir. NAYKH’lı zayıf, fazla kilolu ve obez hastların yüzdeleri sırasıyla : %6,4, 2,6 ve a’dir. Hastaların b,9’unda metabolik sendrom, 3,5’inde Tip 2 Diabetes Mellitus vardır.

 

Sonuç: NAYKH’ın ; Türkiye’de bir halk sağlığı sorunu olarak artan yükü, NASH ve fibroz açısından belirgin histolojik şiddetiyle vurgulanmaktadır. NASH ilerlemesini yavaşlatmak için iyi yürütülen klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

2019-05-03 00:00:00
  • non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı
  • non-alkolik steatohepatit
  • non-alkolik yağlı karaciğer
  • Türkiye

İkinci
  • BERK TOY
  • KERİM DENİZ BATUN
  • MAHMUT BATMAN
  • SALWA ALROQUAYEE
  • AMAD AL RAHMAN AL MAGWER