Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Özgün Çalışma
MARMARA ÜNIVERSITESI PENDIK EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI’NDE C. DIFFICILE TOKSIN POZITIF OLAN HASTALARDA ROTAVIRUS/NOROVIRUS KOENFEKSIYONU PREVELANSININ ARAŞTIRILMASI

Giriş ve Amaç: Akut gastroenteritler(AGE), çoğunlukla ishal, şiddetli karın ağrısı, kusma, bulantıyla seyreden, dünyada yaygınca görülen enfeksiyon hastalıkları arasında bulunmakta ve ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Akut gastroenteritlerin en sık karşılaşılan enfeksiyöz nedeni virüsler, bunu takiben bakteri ve parazitlerdir. Clostridium difficile bu etkenler içerisinde en yaygın görülen hastane ilişkili bakteri türüdür ve gram(+), anaerob, toksin üreten bir patojendir. AGE’nin 0-p’inden sorumlu olduğu bilinen virüslerin başında Rotavirüs, Norovirüs gelmektedir. AGE patogenezinde önceden C. difficile'in virüslerle koenfeksiyonu hakkında vakalar rapor edilmiş olmasına karşın bu alandaki bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde(MÜPEAH) C. difficile toksin (+) hastalarda Rotavirüs/Norovirüs koenfeksiyonu prevalansının araştırılması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Deneysel olarak tasarlanan bu araştırmada, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren karın ağrısı, ishal şikayeti olan hastalardan C. difficile toksin araştırılması isteğiyle MÜPEAH Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen dışkı örnekleri toplanmıştır. Bu örneklerden, C. difficile toksin (+) ve C.difficile toksin varlığının saptanması için kullanılan Glutamat dehidrogenaz(GDH) tarama testi (+) olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Örnekler Rotavirus antijeni(DRG Instruments, Almanya) ve Norovirüs antijeni (RIDASCREEN, üçüncü jenerasyon, R-Biopharm, Almanya) saptanmak üzere ELISA yöntemiyle çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza 27 adet C. difficile toksin (+), 21 adet C. difficile GDH(+) toplam 48 örnek dahil edilmiştir. C. difficile toksin (+) hastalarda %3,7 (n=1) Norovirus, ,1 (n=3) Rotavirus; C. difficile GDH(+) hastalarda %4,76 (n=1) Norovirus, ,0 (n=4) Rotavirus pozitif sonuç elde edilmiştir. Toplamda 48 C. difficile(+) hastada %4,16 (n=2) Norovirus, ,5 (n=7) Rotavirus koenfeksiyonu prevelansı saptanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışmada AGE patogenezinde rol oynayan ve enfeksiyon durumunda benzer semptomlar gösteren C. difficile, Norovirus ve Rotavirus etkenlerinin koenfeksiyon prevelansları incelenmiştir ve literatürdeki benzer çalışmaları destekler nitelikte sonuçlara varılmıştır. Özellikle hastanede yatan hastalarda C. difficile’nin etken olabileceği AGE tablosunun altında Norovirus, Rotavirus gibi viral etkenlerin de rol oynayabileceği gözlemlenmiştir.

2019-05-03 00:00:00
  • gastroenterit
  • C. difficile
  • norovirus
  • rotavirus

Üçüncü
  • AYŞE MERVE USLU
  • TUĞÇE ÖZTÜRK
  • RUMEYSA KAMAŞAK
  • ELİF IŞIK