Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
GEBELERDE İZLENEN TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARININ FETAL TİROİD BEZİ ÜZERİNE ETKİSİ: NE KADAR DOĞRUYUZ?

Giriş ve Amaç: Tiroid hastalıkları üreme çağındaki kadınlarda ikinci en sık görülen endokrinolojik bozukluktur. Amerikan Tiroid Birliği (American Thyroid Association, ATA) maternal tiroid disfonksiyonlarının tanısı için eşik değerleri belirlemiş ve her kurumun kendi referans aralığını hesaplamasını önermiştir. Araştırmamızın amacı Türk popülasyonunda maternal TSH referans   aralığı   belirlemek   ve   yeni   doğan   ile   anne   sağlığı    üzerindeki    etkisini    incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Marmara EA Hastanesinde gebe izlemi yapılan 1070 hamile kadın araştırmaya dahil edildi. Gebelerin TSH sonuçları ve klinik bilgileri hastane bilgi sisteminden alındı. Yeni doğanların bilgileri Sağlık Bakanlığı Ulusal Neonatal Veri Tabanından derlendi. Veriler SPSS 18.0 ile analiz edildi. Kurum bazlı referans aralıklar bilinen tiroid ve sistemik hastalığı olmayan, yeterli iyot almış ve TPO antikoru negatif olan gebelerde hesaplandı ve [medyan (2.5-97.5 persentil)] olarak ifade edildi.

Bulgular: Trimester bazlı TSH referans değerleri (mIU/L) (n=671) hesaplandı: T1=0.38-3.9, T2=0.55-4 (p=0.000, T1 ile karşılaştırıldığında) ve T3=0.61-3.81 (P=0.68, T2 ile karşılaştırıldığında). Aynı zamanda her trimester iki döneme ayrıldığında da TSH referans aralıkları anlamlı olarak değişti (n=690). 1. trimester TSH değerleri ATA’ya göre değerlendirildiğinde tiroid disfonksiyonu olan tüm annelerden (n=95, %8.9) doğan bebeklerin neonatal TSH değerlerinin normal olduğu görüldü. Bunun yanında sadece 6 bebeğin neonatal TSH değerleri 5.5 mIU/L üzerinde idi ve hepsi ötiroid annelerden doğmuştu. ATA’ya göre tiroid disfonksiyonu olan annelerde 34 haftadan önce doğum yapma arasında anlamlı bir ilişkili bulundu (p=0.031). Araştırmamızın referans değerlerine göre tiroid disfonksiyonu olan gebelerde (n=22, %2.1) düşük doğum ağırlığı2500g  (p=0.0056)  ve  37  haftadan  erken  doğum (p=0.023)  arasında  anlamlı   ilişki   bulundu. 

Sonuç: Araştırmamıza göre, ATA tarafından 2.5 mIU/L olarak belirlenen TSH eşik değeri toplumumuz için çok düşüktür ve tiroid bozukluklarının sıklığı eşik değer sebebiyle belirgin değişim göstermektedir. Çalışmamızda, annelerin tiroid disfonksiyonları ile anormal neonatal TSH değerleri arasında ilişki bulunmamıştır.

2019-05-03 00:00:00
  • gebelik
  • hipertiroidi
  • hipotiroidi

İkinci
  • BURCU ÇAKMAK
  • BÜŞRA GÖZAYDINOGLU
  • DUYGU CEYDA TAKIR
  • SERENAY AYTAN