Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
YAĞLI KARACİĞER MODELİ OLUŞTURULAN HÜCRELERDE SREBP1C-ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRES İLİŞKİSİ

Giriş ve Amaç: Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerin ağırlığının % 5’ den fazlasının lipitlerin oluşturulmasıyla tanımlanan, tedavi edilmemesi durumunda fibrozis ve siroz ile sonuçlanan ve son 20 yılda önemi bütün dünyada giderek artan bir hastalıktır. Hepatositlerde trigliserit birikimi ile karakterize olan yağlı karaciğer hastalığının patogenezinde lipit birikimini düzenleyen mekanizmaların anlaşılması son derece önemlidir. Lipogenezin aktivasyonunu sağlayan ana transkripsiyon faktörü Sterol Düzenleyici Element Bağlayan Protein-1c (SREBP-1c)’ nin hepatik yağ asiti ve trigiliserit sentezini arttırarak hastalığın ilerlemesinde rolü olduğu belirlenmesine rağmen lipit damlacığı (LD) ve endoplazmik retikulum (ER) stres ile ilişkisi tam olarak aydınlatılmamıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, yağlı karaciğer modelinin oluşturulması üzerine yürütülen çalışmalarda genel olarak tercih edilen AML12 (fare hepatosit hücre hattı) kullanılmıştır. İlk olarak, hücreler farklı oleat konstanstrasyonları ile 24 saat inkübe edilmiş; LD ve SREBP-1c aktivasyonu Oil Red O boyama ve Western Blot yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Devamında, SREBP-1c siRNA transfeksiyonu gerçekleştirilmiş ve susturmanın gerçekleştiği Western Blot yöntemi ile doğrulanarak kontrol ve SREBP-1c /- olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Son olarak, kontrol ve SREBP-1c -/- hücrelerinde 0,5 mM oleat ile inkübasyonun ardından Grp78, fosfo-IRE1 ve CHOP parametreleri hücrelerdeki ER stres yanıtını saptamak için immünfloresans yöntemi ile incelenmiştir.

Bulgular: Optimum LD oluşumu ve SREBP-1c aktivasyonu 0,5 mM oleat konsantrasyonunda elde edilmiştir. Uygulanan 0,5 mM oleat maruziyeti LD ve SREBP-1c aktivasyonu ile birlikte fosfo IRE1 düzeylerini arttırırken; Grp78 ve CHOP seviyelerinde anlamlı bir değişikliğe neden olmamıştır. SREBP-1c -/- hücrelerde ise LD oluşumu etkilenmemekte, fosfo IRE1 ve CHOP düzeyleri azalmaktadır.

Sonuç: Deneylerimizde gerçekleştirilen oleat uygulamasının lipit birikimi ve ER stres yanıtına neden olması ve SREBP-1c -/- hücrelerde ER stres yanıtının kontrol hücrelerine kıyasla azalması, yağlı karaciğer modelimizde SREBP-1c ile ER stres arasındaki ilişkinin önemli olabileceğini düşündürmüştür.

2019-05-03 00:00:00
  • lipit birikimi
  • SREBP-1c
  • ER stres

Üçüncü
  • DOĞA DAMLA DEMİR
  • TUNA ALEMDAROĞLU
  • ENES TOPALOĞLU