Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
KOL NAKLİ VE REPLANTASYON OLGULARINA NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Giriş ve Amaç: Nöral yapıların uyarımında kullanılan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), noninvazif bir yöntem olup, merkezi sinir sistemi içindeki motor yolların veya motor korteksin manyetik stimülasyonu ile periferik sinirlerin elektrofizyolojik yanıt değerlerini oluşturur. Bu çalışmada, onam formu alınmış ve bilgilendirilmiş sağlıklı gönüllü grup, kol nakli ve replantasyon olgularında, motor korteks üzerinde belirlenen bir uyarım ve kayıt alma mekanizması IFCN komisyonunun TMS koşulları göz önünde bulundurularak uygulanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Motor potansiyel yanıtları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi EMG Laboratuvarında uygun koşullar sağlanarak, EMG cihazına (Nihon Kohden Neuropack) bağlı olan manyetik stimülatör (Magstim Bistim) ile 10 kHz’ de alınmıştır. TMS’de motor korteks uyarım noktaları, homunculus göz önüne alınarak 10/10’luk sisteme göre, her bireye özgü ölçüler ile belirlenmiştir. Kas montajı Belly-Tendon parametrelerine göre abductor pollicis brevis kas bölgesine yerleştirilmiştir. Manyetik uyarı sonucu oluşan uyarılmış potansiyellerin ve elektriksel stimülasyon ile elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyellerinin yanıtları alınmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler ve traseler üzerinde görselleştirilmiştir.

Bulgular: Gönüller ve olgularda, elde ettiğimiz sonuçlar için, sıcak noktaların ve santral motor iletim hızı parametrelerinin literatürdeki değerlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Motor kortekste sağlıklı kontrol grubunda ve olgularda abductor pollicis brevis kas bölgesine verilen uyarıların 10/10'luk sistemde özel olarak belirlediğimiz noktalar üzerinde olan amplitüd değerleri karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Verilen manyetik uyarıların nöronlarda depolarizasyon sağlayıp birden fazla noktada yanıt almamıza neden olan mekanizma ve kortikospinal yollar tartışılmıştır.

Sonuç: Klinik muayene, homunculus ve manyetik uyarı prosedürü analizi incelendiğinde, olguların, nörofizyolojik yaklaşımların sinyal analiz prosesinde, beynin, duysal ve motor temsillerinin, sağlıklı kontrol grubuna göre farklı olduğu gözlenmiştir.

2019-05-03 00:00:00
  • Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS)
  • Motor Uyarılmış Potansiyel (MEP)
  • Motor Homunculus
  • Korteks Haritalama

Üçüncü
MEHMET BERKE GÖZTEPE