Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş ve Amaç: Teknolojik gelişmelerin son yıllarda kazandığı ivme tüketicilerin alışkanlıklarını da etkilemektedir. Nomofobi, yani cep telefonundan mahrum kalma korkusu çağımızın hastalığı olma yolunda ilerlemektedir. Çalışmamızda lise öğrencileri arasında nomofobi eğilimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde 21 Aralık 2018’de gerçekleştirilen kesitsel çalışmamızda gerekli izinler alınmıştır. 878 öğrenciden 268’ine ulaşmayı hedeflediğimiz çalışmamızda 307 öğrenciye ulaşılmıştır. Okuldaki her sınıf bir tabaka olarak kabul edilmiştir. Tabakalardan nüfusla orantılı örnekler seçilmiştir. Türkçe geçerliliği olan nomofobi ölçeği ve 7 çoktan seçmeli 2 açık uçlu soru olmak üzere 29 sorulu anket uygulanmıştır. Veri analizinde Chi-Square testinden yararlanılmış, p0,05 ise anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmamızda sıklığın olası standart sapması %5, güven aralığı için değerleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmamıza katılanların R,8’i kadın, G,2’si erkektir. Katılımcıların %,7’si dokuzuncu sınıf, '’si onuncu sınıf, ,9’u on birinci sınıf, ',4’ü on ikinci sınıftır. Katılımcılarının B,3’ünün annesi, E,3’ünün babası üniversite mezunudur. Belirlenen aralıklara göre katılımcıların H,5’inde hafif, E,6’sında orta, %5,9’unda ileri derecede nomofobi saptanmıştır. Anne babanın eğitim durumunun nomofobiye etkisi olmadığı görülmüştür. Katılımcıların H,5’i telefonlarını günde ortalama 2-4 saat, 3,6’sı telefonlarını günde ortalama 0-2 saat kullanmaktadır. Telefonda daha uzun zaman harcayan katılımcılarda nomofobi değeri anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin w’si telefonlarını sosyal medyada vakit geçirmek için kullanmaktadır. Telefonun bu amaçla kullanılmasıyla nomofobi yüksekliği arasında anlamlı ilişki sağlanmıştır. Öğrencilerin H’i sabah uyanır uyanmaz telefonunu kontrol etmektedir. Sabah uyanır uyanmaz telefonunu kontrol eden öğrencilerde nomofobi anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Katılımcıların D’ü telefonda aktif olarak 3-6, A’i telefonda aktif olarak 0-3 uygulama kullanmaktadır. Uygulama sayısının fazlalığı ile nomofobinin yüksekliği arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Nomofobinin cinsiyete göre değerlendirilmesinde kadınlarda nomofobi anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Diğer faaliyetlerden ziyade sosyal medya kullanımının nomofobi üzerinde daha fazla etkisi olduğu görülmektedir. Nomofobinin modern salgına dönüşmesini engellemek için özellikle kadınları telefona bağımlı hale getiren sebeplerin ardındaki psikolojik gerekçeler irdelenmelidir.  ………  ………… …………                                                                          ..…………..…………..…………

2019-05-03 00:00:00
 • Nomofobi
 • telefon
 • lise
 • öğrenci
 • bağımlılık
 • sosyal medya

Birinci
 • MUHAMMED FATİH KIRCALI
 • BATIN BERKAY ÖZNACAR
 • ZEHRA NUR KILIÇ
 • SELİM ENES GÜNAL
 • BERK EREN