Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Olgu Sunumu
Mesane Sarkomatoid Ürotelyal Karsinomdan Nadir Bir Metastaz

  Mesane tümörü en sık görülen genitoüriner sistem kanserlerinden biridir. En sık görülen alt tip, geçiş hücreli karsinom olarak da bilinen ürotelyal hücreli karsinomdur. Çoğunlukla idrar kesesinde bulunan sarkomatoid ürotelyal karsinom, nadir görülen histolojik bir ürotelyal karsinom varyantıdır. Mesane karsinomu metastazı oranı %4-8'dir ve en yaygın metastaz bölgeleri lenf bezleri, akciğer, karaciğer ve kemiktir. Ürotelyal kanserlerden cilt metastazı nispeten nadirdir, oran sadece yaklaşık %0,84 – 3,6'dır. Kutanöz metastazların klinik sunumu değişkendir ve infiltrasyonlu plaklar veya nodüller en sık görülen klinik sunumdur. Bu olgu sunumunda yayılımlı bir nodüler deri metastazı, mesanede tespit edilen sarkomatoid ürotelyal karsinomun ilk metastaz bölgesi olarak bildirilmiştir.

Olgu:

  52 yaşında erkek hasta, kliniğimize hematüri ile başvurdu. Hastaya bir yıl önce teşhisi konan mesane ürotelyal karsinomu, metastatik olmayan bir hastalık olarak izlendi. Hasta daha sonra cilt lezyonlarında masif kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde sol skapular bölgede ve sol üst karın bölgesinde iki tane kırmızı, deriden kabarık ve ülseratif lezyon tespit edildi. Tomografi taraması sonucu, bu lezyonların biri 90x53 mm, diğeri 78x50 mm çapında, cildin altında bulunan ve ciltten çıkıntılı iki tümör kitlesi olduğu saptandı. Mesanenin transüretral rezeksiyonunun histopatolojik incelemesi sarkomatoid ürotelyal karsinom ile uyumlu idi. Ayrıca, deri lezyonlarının biyopsisi yapıldı ve sarkomatoid ürotelyal karsinomun metastazı saptandı. Hastaya kemoterapi ve dış palyatif radyoterapi uygulandı. Tedavinin tamamlanmasından sonra; taramalar cilt lezyonlarının büyüklüğünde ve metabolik aktivitesinde azalma olduğunu gösterirken, progresyon olarak değerlendirilen yeni metastatik akciğer lezyonları tespit edildi. İkincil tedavi planlandı.

Sonuç:

  Ürotelyal neoplazmların kutanöz metastazı kötü prognozludur. Çoğunlukla tümörün geç evrelerinde görülür ve nadir görülen ilk yayılım belirtisidir. Ürolojik malignitesi olan hastalar için doktorlar cildi dikkatlice muayene etmelidir, çünkü cilt lezyonları sessiz veya tekrarlayan ürolojik malignitelerin ilk belirtisi olabilir.

2019-03-17 00:00:00
  • Mesane tümörü
  • sarkomatoid ürotelyal karsinom
  • kutanöz metastaz
  • ülseratif lezyon

Üçüncü
Sezin SAYIN