Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Derleme Sunum
Prostat İğne Biyopsisinin Yetersizliğini Etkileyen Faktörler

Amaç:

  Prostat kanseri tanısı en sık 12 kadrandan TRUS eşliğinde uygulanan iğne biyopsileriyle konulur (1). Biyopsi yetersizliği en sık prostata ait glandüler doku olmaması olarak tanımlanmaktadır (2,3,4). Çalışmamızda biyopsi yetersizliğini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

  2009-2017 yılları arasında 12 kadran prostat biyopsisi yapılmış hastalardan en az bir korda glandüler doku izlenmeyenler yetersiz, tüm korlarında glandüler doku içerenler yeterli grupta değerlendirilmiştir. Yetersiz kadran sayıları ve lokalizasyonları yanı sıra hasta yaşı, PSA değeri, prostat hacmi, kanser varlığı ve kanserin WHO/ISUP skoru ile ağrı eşiğinin biyopsi yetersizliği ile ilişkisi araştırılmıştır.

Bulgular:

  Toplam 1337 hastanın 332’si yetersiz grupta değerlendirilmiş ($.8); kor yetersizliği oranı ise %3.7 olarak saptanmıştır (591/16.044). En fazla 6 korda yetersizlik saptanırken, U.4 olguda tek kadranda yetersizlik görülmüştür. Yetersiz ve yeterli gruplar arasında PSA düzeyi, hasta yaşı, prostat hacmi, ağrı eşiği ya da kanserin WHO/ISUP skorları açısından bir farklılık saptanmamıştır. Beklentinin tersine, kanser görülme oranı yetersiz grupta ().8), yeterli gruba göre (%.7) daha yüksek olmakla birlikte bu fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sağ taraftan alınan biyopsilerdeki yetersizlik oranı, sol taraftan daha yüksek bulunmuştur (p0.000). En sık yetersizlik sağ apekslateralde(112/591=.0) görülmüş, yetersizliğin anlamlı yüksek olduğu diğer korlar sağ mid-lateral, sağ bazal-lateral ve sol apeks-lateral olarak saptanmıştır (p0.000). Ayrıca prostat hacmi ile yetersiz kor sayısı pozitif korele bulunmuştur (p=0.021). Sağ ve sol taraflar birlikte ele alındığında apeks-lateral ve bazal-lateral biyopsilerdeki yetersizlik oranları daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla 0.8, ".2).

Sonuç:

  Literatürde glandüler doku olmayışının ya da kor uzunluğunun tanısal yetersizlik ile ilgisini araştıran çalışmalar bulunmaktadır (2,3,4,5,6). Çalışmamızda yeni bir bulgu olarak prostatın sağ tarafından alınan biyopsilerdeki yetersizlik, sol taraf biyopsilerine göre daha yüksek saptanmıştır. Bu durumun biyopsi alınırken hastanın sola yatırılması, ya da biyopsi yapan hekimlerin büyük çoğunlukla dominant ellerinin sağ olması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca literatürdeki çalışmalara benzer şekilde ve bekleneceği gibi lateral biyopsilerdeki yetersizlik daha yüksek saptanmıştır (2,5,6). Ancak kanser saptama oranı açısından çalışmamızda literatürden farklı olarak yeterli ve yetersiz grupta bir farklılık görülmemiştir. Bu durumun, ilgili çalışmalardaki çok farklı yetersizlik ve kanser görülme oranları ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.

KAYNAKÇA:

1.Guo, G., Xu, Y., & Zhang, X. (2017). TRUS-guided transperineal prostate 12+X core biopsy with template for the diagnosis of prostate cancer. Oncology letters, 13(6), 4863-4867.

2.Dogan HS, Aytac B, Kordan Y, Gasanov F, Yavascaoglu İ. What isthe adequacy of biopsies for prostate sampling? Urol Oncol 2011;29: 280-283.

3.Yilmaz H, Ciftci S, Ustuner M, Yavuz U, Saribacak A, Muezzinoglu B,Dillioglugil O. Minimum 6 mm core length is strongly predictive for the presence of glandular tissue in transrectal prostate biopsy.World J Urol. 2015 Nov;33(11):1715-20. doi: 10.1007/s00345-015-1536-1. Epub 2015 Mar 17. PubMed PMID: 25777278.

4.Öbek C, Doğanca T, Erdal S, Erdoğan S, Durak H. Core length in prostate biopsy: size matters. J Urol. 2012 Jun;187(6):2051-5. doi: 10.1016/j.juro.2012.01.075. Epub 2012 Apr 11. PubMed PMID: 22498214

5.Wright JL, Ellis WJ. Improved prostate cancer detection with anterior apical prostate biopsies. Urol. Oncol 2006; 24:492-495.

6.Levine MA, Ittman M, Melamed J, et al. Two consecutive sets of transrectal ultrasound guided sextant biopsies of the prostate for the detection of prostate cancer. J Urol 1998; 159:471-476.

2019-03-17 00:00:00
  • prostat kanseri
  • biyopsi yetersizliği
  • biyopsi

İkinci
Allahverdi AGHAYEV