Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Derleme Sunum
Vitamin D Hepatosellüler Karsinomda O Kadar da Masum Olmayabilir

  Hepatik patofizyolojide oldukça önemli bir role sahip olan vitamin D, siroz, hepatik hemanjiyom, karaciğer yağlanması gibi birçok durumda kullanılmaktadır. Son zamanlarda yürütülen çalışmalarda, karaciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanserin tedavisinde vitamin D’nin etkili bir terapötik ajan olarak kullanılabilirliği tartışılmaktadır. Hücre içine alınan vitamin D, 25- hidroksivitamin D’ye [25(OH)D; Vitamin D2; ergocalciferol] dönüştürülür. Daha sonra, hücresel metabolizmada ikinci basamakta 1,25-dihidroksivitamin D [1,25(OH)2D3; Vitamin D3; calciterol] formuna çevrilir. Hepatosellüler karsinom hücre hatlarından biri olan HepG2 hücreleri normal hepatositlere benzer özelliklere sahip olduğundan dolayı, karaciğer toksisitesi ve ksenobiyotiklerin metabolizmasının incelenmesinde daha fazla kullanılmaktadır. Çalışmada 1,25(OH)2D3’ün HepG2 hepatosellüler karsinom hücrelerinin proliferasyonu üzerindeki etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

  Elde edilen verilere göre, ortamın sitotoksisitesini herhangi bir ajan kullanarak değiştirmeden 48. saatte uygulanan 250 nM vitamin D (1,25(OH)2D3) HepG2 hücrelerinde istatistiksel olarak anlamlı değişimlere neden olmaktadır (p0.05). 250 nM vitamin D’nin HepG2 proliferasyonunu istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığı belirlenmiştir (p0.05).

  Günümüzde yapılan yeni çalışmalar ile vitamin D’nin karaciğer kanserindeki anti-proliferatif etkisi sorgulanmaktadır. Vitamin D’nin hücre proliferasyonu ve canlılığını azalttığı ya da arttırdığı hakkında çeşitli çalışmalar bulunmakta olup; iki farklı görüş sunulmaktadır. Vitamin D yağda çözünen bir vitamin olup; aktivitesi ve depolanması yağ dokularında fazla olmaktadır. Karaciğer kanseri başta olmak üzere çoğu kanser hücrelerinde de inflamasyonla beraber fazla yağ birikimi gözlenmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, HepG2 hücrelerine uygulanan vitamin D, hücrelerin metabolik aktivitelerini hızlandırıp; kontrol grubuna göre aşırı prolifere olmasına neden olmuştur. Elde edilen veriler daha önce ilaç formundaki vitamin D ile yaptığımız benzer bir çalışma ile korelasyon göstermektedir (96.sa; 250 nM; p0.001). Elde ettiğimiz verilerin 1,25(OH)2D3’ün hepatosellüler karsinom ile alakalı yapılabilecek olan daha kapsamlı çalışmalara ışık tutacağına inanmaktayız.

KAYNAKÇA:

1.Matsuda T, Saika K. Trends in liver cancer mortality rates in Japan, USA, UK, France and Korea based on the WHO mortality database. Jpn J Clin Oncol. 2012;42:(4): 360- 1.

2.Sintra SN, Tome L, Cipriano MA, Bento C, Furtado E. Long-term outcome of the first 150 liver transplant recipients: a single-center experience. Transplant Proc. 2013;45:(3): 1119-21.

3.Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Estimating the world cancer burden: Globocan 2000. Int J Cancer. 2001;94:(2): 153-6.

4.Krithika R, Mohankumar R, Verma RJ, Shrivastav PS, Mohamad IL, Gunasekaran P et al. Isolation, characterization and antioxidative effect of phyllanthin against CCl4- induced toxicity in HepG2 cell line. Chem Biol Interact. 2009;181:(3): 351-8.

5.Knowles BB, Howe CC, Aden DP. Human hepatocellular carcinoma cell lines secrete the major plasma proteins and hepatitis B surface antigen. Science. 1980;209:(4455): 497-9.

6.Zannis VI, Breslow JL, SanGiacomo TR, Aden DP, Knowles BB. Characterization of the major apolipoproteins secreted by two human hepatoma cell lines. Biochemistry. 1981;20:(25): 7089-96.

7.Chiang KC, Yeh CN, Chen MF, Chen TC. Hepatocellular carcinoma and vitamin D: a review. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26:(11): 1597-603.

8.Ozerkan D, Ozsoy N, Yilmaz E. Vitamin D and melatonin protect the cell's viability and ameliorate the CCl4 induced cytotoxicity in HepG2 and Hep3B hepatoma cell lines. Cytotechnology. 2015;67:(6): 995-1002.

9.Jenkins, K., Vitamin D does not prevent cancer: Study, Medscape Oncology, 2018.

10.Pivonello C, Provvisiero DP, Negri M, Di GG, De AC, Galdiero G et al. Potential role of vitamin D in restoring sensitivity to mTOR inhibitors in hepatocellular carcinoma (HCC): 1,25(OH)vitamin D (VITD) reverts everolimus (EVE) resistance in a HCC cell line. Endocrine Abstracts. 2016;41:

11.Mahmoud AM, El-Shemy HA. Cytotoxic Profiling of Some Compounds of Natural Origin against HepG2 Liver Cancer Cell Line in-vitro. Journal of Arid Land Studies. 2012;22:(1): 191 -194.

2019-03-17 00:00:00
  • Karaciğer Kanseri
  • Vitamin D
  • HepG2
  • 1,25(OH)2D3

Üçüncü
Yakup GÖZDERESİ