Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Sözel Sunum
Özgün Çalışma
EUPHORBİA ORİENTALİS L. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN VE DİFENİK ASİDİN ANTİKANSEROJEN ETKİLERİNİN PRİMER PLEOMORFİK KSANTOASTROSİTOM (PXA) HÜCRE KÜLTÜRÜNDE İNCELENMESİ

Mutlu İŞİTMEN1  Emin Ümit Bağrıaçık2

1.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ankara

2.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı,Ankara

 

Giriş:Kanser günümüzde önemli sağlık problemidir. Tedavide amaç, kanser hücrelerinin yok edilmesidir. Bu amaçla uygulanan tedavi yöntemleri; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Kemoterapi yöntemi ile kanserli hastaların ’i iyileştirilebilmekte, ancak ’lik bölümdeki hastaların kanser hücreleri kemoterapötik ilaçlara karşı direnç geliştirmekte ya da ölümcül toksisite geliştirmektedirler. Bu nedenle günümüzde kanser tedavisinde uygulanan temel yöntemler ve kullanılan ilaçların yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle son yıllarda kansere karşı yeni antikanserojen ilaçların, özellikle bitkisel kökenli ilaçların araştırılmasına daha fazla önem verilmektedir.

Amaç:Bu çalışmada ilk kez, in vitro şartlarda Primer pleomorfik ksantoastrositom (PXA) hücre kültüründe Euphorbia orientalis L. bitkisinin kök, gövde ve yapraklarından elde edilen sulu, etanollü ve kloroformlu özütlerin ve difenik asidin antikanserojen etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal-Yöntem:Deneyler; bitkinin çeşitli kısımlarından özütlerin izole edilmesi, GC/MS, PXA hücre kültürünün yapılması ve MTT yöntemi olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular-Sonuç:Yapılan deneylerde Euphorbia orientalis L. bitkisinin kök, gövde ve yapraklarından elde edilen; sulu, etanollü ve kloroformlu özütlerin Primer pleomorfik ksantoastrositom (PXA) hücre kültürü üzerinde sitotoksik etkisi olmadığı görülmüştür. Bunun nedenin özütlerin ve difenik asidin antioksidan etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Euphorbia orientalis L., Difenik Asit, Primer pleomorfik ksantoastrositom (PXA), 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), sitotoksin

2019-04-26 00:00:00
  • Euphorbia orientalis L.
  • Difenik Asit
  • Primer pleomorfik ksantoastrositom (PXA)
  • sitotoksin

Birinci
  • Mutlu İŞİTMEN
  • Ümit Bağrıaçık