Yeni Anahtar Kelime Eklemek İçin Tıklayınız...

e-Posta Print

Özet Sistemi 2022

Poster Sunumu
Derleme Sunum
RİZE’DE YAŞAYAN SENTİNARİAN İNSANLARIN NÖROPSİKİYATRİK VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GİRİŞ:

  Yaşlı popülasyonu giderek artan başlıca Kore, Japonya, ABD ve Avusturya gibi ülkeler arasında sağlıklı yaşlanmanın esaslarını araştırmak üzere birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar, yaşam memnuniyetini ve uzunluğunu biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerden oluşan, birbiriyle ilişkili üç ana tema etrafında ölçmeye çalışmaktadır. Biyolojik faktörler özellikle yaş, cinsiyet ve fiziksel sağlık değerlendirmelerini içermektedir.

AMAÇ:

Bu çalışmada amaç Rize’de olağan üstü yaşayan sentinarian insanların nöropsikiyatrik ve sosyodemografik özelliklerini ortaya koymaktır.

METHOD:

   Çalışmaya Rize Kaçkar Devlet Hastanesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji ve Göğüs Hastalıkları departmanlarına  başvuran olağan üstü yaşayan (sentinarian:100 ≤ yaş ) hastalar alındı.

Çalışmaya 26 olgu dahil edildi. Hastaların vital bulguları, satürasyonu, EKG bulguları, sigara ve alkol bağımlılığı, uyku kalitesi, BMI, kemik dansitometrisi,  mini mental test, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve geriatrik depresyon ölçeklerine bakıldı. Meslek öyküsü ve tanı konulan ek hastalıkları incelendi.

BULGULAR:

  Hastalarımızın % 48.5 erkek Q.5’i kadın, yaş ortalaması 102 ,ortalama BMI  19.5 idi. Hastaların F’ sı günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızdı. Hastalarımızın muayene sonrası ortaya çıkan ek hastalıkları % 45 Hipertansiyon , % 8  KOAH  % 28 osteoporozu hastalığı idi.

  Sigara içme durumları değerlendirildiğinde hastaların h’i hayatında hiç sigara kullanmamıştı ve halen devam eden hasta yoktu. KOAH hastalarının nin daha önce sigara kullanım öyküsü vardı.

Geriatrik depresyon ölçekleri değerlendirildiğinde %3’ünde depresyon saptandı. Hastaların e’inde 80 yaş ve üzeri yaşayan 1. ve 2. derece akraba öyküsü mevcuttu.

TARTIŞMA/SONUÇ:

  Ülkemizde olağanüstü yaşayan kişiler ve sağlıklı yaşlanan yaşlıların ortak sosyodemografik, fiziksel, biyolojik ve nöropsikiyatrik özelliklerini içeren bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız bu alandaki ilk çalışmalardan biridir. Uzun yaşam, sağlıklı ve başarılı yaşlanıldığında anlam kazanmaktadır.

2019-02-23 00:00:00
  • sentinarian
  • rize

Birinci
Şefik Metin